cover-image

Privacyverklaring

Artikel 1 Algemene bepalingen
1.1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: “AV”) zijn van toepassing op en maken
deel uit, van de door 2B Technical Recruitment (hierna te noemen ‘’2B’’) gemaakte offertes,
aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van of aangeboden door 2B. Deze AV zijn tevens
van toepassing op offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van of aangeboden
door aan 2B gelieerde ondernemingen.
1.2. Deze AV hebben 1 januari 2022 als ingangsdatum, waarbij alle eerdere door 2B
uitgebrachte algemene voorwaarden komen te vervallen.
1.3. Afwijkingen op deze AV zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en
zijn ondertekend door 2B en opdrachtgever. Deze afwijkingen zijn altijd slechts éénmalig
geldig voor uitsluitend het betreffende geval, hieraan kunnen door opdrachtgever geen
rechten worden ontleend voor toekomstige overeenkomsten.
1.4. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene- of inkoopvoorwaarden van de
opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5. Deze AV kunnen altijd op eerste verzoek van opdrachtgever worden toegezonden.
Artikel 2 Totstandkoming van opdrachten
2.1. Aanbiedingen welke zijn gedaan door 2B zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot
stand nadat de door 2B gedane aanbieding schriftelijk wordt geaccepteerd, dan wel de
opdrachtgever meer informatie over een (voorgestelde) kandidaat van 2B verzoekt of op
verzoek verkrijgt. De bepalingen in de aanbieding van 2B die afwijken van deze AV, zullen
voorrang krijgen op de bepalingen van deze AV.
2.2. Een overeenkomst tussen 2B en opdrachtgever komt ook tot stand op het moment dat
opdrachtgever een voorgedragen kandidaat uitnodigt voor een (kennismakings-
/sollicitatie)gesprek.
2.3. Assessments en/of advertenties worden alleen ingezet indien deze uitdrukkelijk overeen
zijn gekomen in de overeenkomst en/of in de aanvullende afspraken. De kosten van deze
assessments en/of advertenties zullen worden gefactureerd aan de opdrachtgever.
Artikel 3 Honorarium en betaling
3.1. Alle door 2B opgegeven bedragen zijn exclusief BTW en eventuele overeengekomen
kosten van advertenties, assessments en andere diensten.
3.2. Het honorarium is gebaseerd op het Totale Vaste Jaarinkomen van de kandidaat.
Ongeacht het dienstverband wordt dit gebaseerd op een fulltime dienstverband/Aanstelling
en een volledig kalenderjaar. Onder ‘Totale Vaste Jaarinkomen’ wordt verstaan de bruto
belastbare vergoeding met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het vakantiegeld (gedefinieerd
als een volle maand), (een eventuele) dertiende maand, een gegarandeerde of gebruikelijke
bonus en/of commissie, autokosten toeslag, reiskosten toelage en andere vaste emolumenten
(zoals een ploegentoeslag), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder ‘Aanstelling’
wordt verstaan dat de door 2B voorgestelde kandidaat direct/indirect, via een
arbeidsovereenkomst, managementovereenkomst, overeenkomst van opdracht (ZZP) of via
welke andere (contractuele/juridische) constructie dan ook werkzaam komt te zijn voor de
opdrachtgever.
3.3 Opdrachtgever geeft akkoord dat 2B exclusief aan zijn vacature werkt. Andere bureaus die
in de periode van exclusiviteit kandidaten voorstellen worden doorgestuurd naar 2B als
hoofdbemiddelaar, eventuele facturatie dient dan via 2B tot stand te komen.
3.4. Voor de wervingsdiensten exclusief eventuele assessment, advertentiekosten en andere
diensten is opdrachtgever bij ondertekening van de arbeidsovereenkomst en/of andere
stukken van de Aanstelling van de kandidaat een honorarium van 25% van het Totale Vaste
Jaarinkomen verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.5. Bij de start van elke opvolgende opdracht zal een startbedrag van €1500,- (ex BTW) in
rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Dit bedrag dient ter vergoeding van vooraf
gemaakte kosten en advertenties zoals benoemd in artikel 3.1. Bij een succesvolle plaatsing
wordt 50% van deze startfee in mindering gebracht van de eindfactuur.
3.6. Indien er met een voorgestelde kandidaat een Aanstelling tot stand is gekomen, dient
opdrachtgever 2B hier zo snel mogelijk – maar in ieder geval binnen zeven (7) dagen -
schriftelijk van op de hoogte te stellen en te informeren over de inhoud van de Aanstelling.
Op verzoek van 2B dient de opdrachtgever binnen 14 dagen een kopie van de
arbeidsovereenkomst met de kandidaat en/of andere stukken waaruit de Aanstelling blijkt
aan 2B te verstrekken.
3.7. Het in artikel 3.4 genoemde honorarium wordt gefactureerd bij ondertekening van de
arbeidsovereenkomst en/of ander stukken van de Aanstelling, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
3.8. Opdrachtgever dient facturen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.
3.9. Na het verstrijken van de in artikel 3.8 genoemde betalingstermijn is opdrachtgever van
rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist.
Opdrachtgever is dan aan 2B de wettelijke handelsrente verschuldigd.
3.10. Bij gebreke van tijdige en volledige betaling is 2B gerechtigd om de vordering(en) ter
incasso over te overdragen en alle andere (rechts)maatregelen te treffen ter incassering van
haar vordering(en). Opdrachtgever is in dat geval gehouden tot een volledige vergoeding van
zowel buitengerechtelijke als daadwerkelijke gerechtelijke incassokosten, daaronder
begrepen kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De vergoeding voor de
buitengerechtelijke incassokosten wordt gesteld op ten minste 20% van de hoofdsom met
daarbij komende wettelijke handelsrente.
3.11. Na het verstrijken van de in artikel 3.8 genoemde betalingstermijn vervallen alle
garantieregelingen zoals genoemd in artikel 6.
3.12. Indien opdrachtgever niet binnen vijf (5) kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk
bezwaar heeft gemaakt tegen de factuur wordt opdrachtgever geacht te hebben ingestemd
met de (inhoud van) de factuur en vervalt het recht om de factuur te betwisten.
Artikel 4 Aansprakelijkheid
4.1. 2B is op geen enkele wijze aansprakelijk voor bedrijfsschade of welke andere schade dan
ook, welke als direct of indirect gevolg is van de introductie van een kandidaat of de
Aanstelling van een kandidaat door opdrachtgever en/of van de door 2B gegeven of niet
gegeven adviezen, informatie of opgelopen vertraging in de uitvoering van de overeenkomst
is ontstaan.
4.2. 2B kan op geen enkele wijze garanties geven ten aanzien van de geschiktheid van de
kandidaat en is daarom op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het functioneren dan wel
het doen en/of nalaten van de kandidaat. Dat geldt ook voor kandidaten waarvoor een
assessment is afgenomen.
4.3. In het geval 2B, ondanks de uitsluiting van aansprakelijkheid zoals voorzien in dit artikel,
aansprakelijk kan worden gehouden, is de aansprakelijkheid van 2B beperkt tot het bedrag,
exclusief BTW, dat aan de opdrachtgever gefactureerd is dan wel gefactureerd (zou)
word(t)(en). Indirecte schade zoals gederfde winst, gemiste besparingen, gederfde omzet of
enige andere indirecte schade of gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten.
Artikel 5 Overige verplichtingen opdrachtgever en 2B
5.1. Indien een door 2B aan opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen 18 maanden na
voordracht met opdrachtgever en/of een groepsmaatschappij van opdrachtgever en/of een
aan opdrachtgever gelieerde onderneming een arbeidsovereenkomst of andersoortige
overeenkomst aangaat, ongeacht in welke functie of in welke hoedanigheid, is opdrachtgever
het in artikel 3.4 genoemde honorarium verschuldigd aan 2B. Ook alle overige artikelen zijn
dan van toepassing.
5.2. Opdrachtgever dient hetgeen is beschreven in artikel 5.1 binnen vijf (5) werkdagen
schriftelijk te melden aan 2B. Indien dit niet is gebeurd vervallen de garantieregelingen zoals
genoemd in artikel 6.
5.3. Het is opdrachtgever en/of een groepsmaatschappij van de opdrachtgever en/of aan
opdrachtgever gelieerde ondernemingen niet toegestaan om (een) medewerker(s) van 2B in
dienst te nemen of anderszins werkzaamheden voor haar te laten verrichten op het moment
dat deze werkzaam is voor 2B tot een jaar na uitdiensttreding bij 2B, ook niet indien het
initiatief wordt genomen door de medewerker van 2B om bij opdrachtgever te solliciteren.
Indien indienstneming of het in andere hoedanigheid direct/indirect werkzaamheden
verrichten voor opdrachtgever plaatsvindt met toestemming van het management van 2B dan
is opdrachtgever een transfervergoeding verschuldigd aan 2B van € 15.000,00 (exclusief BTW).
5.4. 2B zal geplaatste kandidaten niet actief voor een andere functie benaderen zolang deze
werkzaam zijn bij de opdrachtgever. Het is 2B wel toegestaan geplaatste kandidaten op de
hoogte te houden van ontwikkelingen bij 2B. Bij overtreding van dit artikel zal 2B het volledige
start- en completion fee crediteren en terugbetalen.
5.5. Voor uitvoering van de opdracht zal 2B de grootste zorgvuldigheid in acht nemen. Uit
hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en daaraan gelieerde
wetgeving is 2B verplicht persoonsgegevens van kandidaten/betrokkenen zorgvuldig en in lijn
met de geldende wet- en regelgeving te verwerken. Alle informatie met betrekking tot een
kandidaat is vertrouwelijk en onderworpen aan de AVG en daaraan gelieerde wetgeving en
wordt uitsluitend verstrekt met het oog op het verlenen van de werving- en selectiediensten
aan opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden alle bescheiden aan 2B te retourneren zonder
daarvan kopie te houden.
5.6. 2B zal alle door opdrachtgever in het kader van de overeenkomst beschikbare informatie
strikt vertrouwelijk behandelen en slechts aanwenden voor de uitvoering van de opdracht. 2B
kan niet verplicht worden om persoonsgegevens aan de opdrachtgever te verstrekken als dit
in strijd is met de AVG of daaraan gelieerde wetgeving. Opdrachtgever en 2B zullen elkaar
tijdig alle relevante informatie en gegevens sturen benodigd voor het voldoen aan de
verplichtingen onder de AVG of daaraan gelieerde wetgeving.
5.7. Het is de opdrachtgever – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het
management van 2B - niet toegestaan gegevens van door 2B voorgestelde kandidaten aan
derden bekend te maken. Indien opdrachtgever desondanks gegevens van de door 2B
voorgestelde kandidaat aan een derde voorstelt en de derde een arbeidsovereenkomst en/of
andersoortige overeenkomst aangaat waarmee de kandidaat direct/indirect werkzaamheden
gaat verrichten voor deze derde, dan is opdrachtgever een bemiddelingsvergoeding
verschuldigd aan 2B van € 30.000,00 (ex BTW).
Artikel 6 Garantie
6.1. Indien de Aanstelling na de startdatum van de kandidaat wordt beëindigd door hetzij de
kandidaat, hetzij de opdrachtgever vóór het verstrijken van 4 weken vanaf de datum van
aanvang van de Aanstelling; dan zal 2B met inachtneming van de voorwaarden van dit artikel
6, al het mogelijke doen om een vervangende kandidaat te vinden zonder additionele kosten
voor opdrachtgever. Hier geldt een inspanningsverplichting van 100 dagen waar 2B de
opdrachtgever voorziet van vervangend kandidaten.
6.2. De garantieregeling is alleen van toepassing op de functie van de door 2B geplaatste
kandidaat van wie de Aanstelling is beëindigd binnen de gestelde garantietermijn en kan niet
ingezet worden voor andere of vergelijkbare functies en dient direct te worden verzilverd.
Indien opdrachtgever geen direct gebruik maakt van deze regeling dan komt deze te vervallen.
6.3. Indien een vervangende kandidaat wordt aangenomen met een hoger Totale Vaste
Jaarinkomen, dan wordt het verschil in honorarium ten opzichte van het reeds gefactureerde
bedrag alsnog in rekening gebracht.
6.4. Op artikel 6.1 zijn de volgende (cumulatieve) voorwaarden van toepassing; Opdrachtgever
stelt 2B binnen zeven (7) dagen na beëindiging van de Aanstelling schriftelijk op de hoogte;
Beëindiging van de Aanstelling is niet het gevolg van;
• het wijzigen of niet nakomen van de arbeidsovereenkomst (andere overeenkomst die
ten grondslag ligt aan de Aanstelling) door opdrachtgever;
• een fundamentele wijziging van de inhoud van de functie/positie;
• afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname.
• verwijtbaarheid/nalatigheid tijdens het inwerktraject van de medewerker;
Opdrachtgever heeft de factuur binnen de gestelde termijn betaald.
6.5. De situatie zoals beschreven in artikel 6.1 geeft opdrachtgever geen recht tot opschorting
van betalingsverplichtingen.
Artikel 7 Overige bepalingen
7.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlandse Recht van toepassing. Mocht zich een geschil
voordoen dan kunnen partijen besluiten zich aan arbitrage of mediation te onderwerpen.
Geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst of deze AV zijn onderworpen aan de
exclusieve bevoegdheid van de rechters van de bevoegde rechtbanken in de vestigingsplaats
van 2B, tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.